ULTRASZILINA.SK | ,


Vyjadrenie OZ Žilinskí Fanatici k udalostiam v Prešove
Piatok, 4.Marec 2011  15:27
ŽILINA – Vzhľadom k udalostiam, ktoré sprevádzali stretnutie 19. kola Corgoň ligy medzi 1. FC Tatran Prešov a MŠK Žilina, sme sa rozhodli napísať verejný list adresovaný vedeniu klubu 1. FC Tatran Prešov a zároveň aj zaujať oficiálne stanovisko k udalostiam, ktoré sa odohrali na východe Slovenska.

 
 
 
Dňa 26.2. neboli na stretnutie Corgoň ligy medzi 1. FC Tatran Prešov a MŠK Žilina vpustení fanúšikovia hosťujúceho klubu a sektor hostí ostal zatvorený na základe rozhodnutia bezpečnostného manažéra 1. FC Tatran Prešov p. Andreja Filipa (ďalej len p. Filip). Týmto listom by sme chceli upozorniť na niekoľko nasledujúcich skutočností a verejne tak poukázali na tendenčnosť konania p. Filipa, ktorý vytvoril silný a nebezpečný precedens vo vzťahu klubu k fanúšikom:

1. Rozhodnutie nevpustiť viac ako 120 fanúšikov do sektoru hostí vydal bezpečnostný manažér klubu 1. FC Tatran p. Filip subjektívne, a to na základe údajného napadnutia bezpečnostnej a usporiadateľskej služby pyrotechnikou pred vstupom do sektoru hostí a agresívneho správania sa fanúšikov MŠK. Avšak prítomné osoby bezpečnostných zložiek ani jediný raz nezasiahli, nikoho nepredviedli, nepokutovali a správanie žiadneho z fanúšikov MŠK nevyhodnotili tak, ako to popisuje p. Filip v zápise. Navyše na miesto údajného incidentu neprišla žiadna záchranárska služba či lekár, ktorých by sme zaznamenali. Rovnako sme nezaregistrovali žiadne zranené osoby, máme preto dôvodné podozrenie, že ich údajné zranenia boli účelovo vykonštruované. Je nutné dodať, že na fanúšikov MŠK dohliadali policajné zložky okamžite po príchode k vstupu do sektoru hostí.

2. Do sektoru nebol vpustený nikto, dokonca ani fanúšikovia, ktorí prišli v čase, keď už bol sektor uzatvorený. Títo priaznivci, tak ako my, neboli vpustení aj napriek tomu, že mali riadne zakúpené a platné vstupenky do daného sektoru a nedopustili sa svojim konaním porušenia návštevného poriadku klubu 1. FC Tatran Prešov ( nakoľko im na zápas nebol umožnený vstup, teda ho nemali ako porušiť a údajný incident nie je spomenutý ani v hlavnom zápise zo stretnutia), porušenia platných zákonov Slovenskej Republiky, teda trestného činu, ani priestupku voči občianskemu spolunažívaniu. Ich správanie v žiadnom prípade neohrozovalo žiadnu prítomnú osobu na mieste či záujmy iných spoluobčanov a neboli pod vplyvom alkoholu či omamných látok.

3. Správanie fanúšikov MŠK Žilina bolo aj napriek neopodstatnenému nevpusteniu do sektoru hostí a nezákonného zadržiavania pred jeho vstupom slušné, čo dokazuje aj fakt, že prítomní príslušníci mestskej polície či poriadkovej služby neboli nútení k zásahu ani po jeho uzatvorení. Priaznivci MŠK, vrátane žien a detí, boli dokonca počas takmer celého zápasu nútení zotrvať v chladnom počasí v ohraničenom priestore bez udania dôvodu, možnosti jeho opustenia či prístupu k občerstveniu ako aj sociálnym zariadeniam. Jedinou alternatívou opustiť miesto bolo opätovné nastúpenie do autobusov bez možnosti ísť na daný zápas. Aj napriek tomu neprebehol žiaden agresívny incident či napadnutie, pri ktorom by bol potrebný policajný zásah.

4. Od nášho príchodu s nami nikto nekomunikoval a neboli sme vpustení s platnými lístkami do sektoru ani pred spomínaným použitím pyrotechniky a údajným incidentom. Práve kvôli vyššie uvedenému máme dôvodné podozrenie, že p. Filip konal účelovo a voči fanúšikom Žiliny zaujato, čo dokazuje aj fakt, že nám neboli podané žiadne informácie o príčinách takéhoto rozhodnutia. Nikto z nás nebol oboznámený, aj napriek snahe o spoločnú komunikáciu či priamy dialóg s p. Filipom a tak sme nemali možnosť situáciu nijakým spôsobom ovplyvniť. Sme názoru, že p. Filip vyhodnotil situáciu neobjektívne, nejavil záujem o jej vecné a objektívne riešenie. Paradoxne, jediná komunikácia prebiehala s prítomným bezpečnostným pracovníkom MŠK Žilina p. Cvičekom.

5. Bezpečnostný manažér MŠK Žilina p. Cviček opakovane poukazoval p. Filipa na podpísanú a existujúcu dohodu medzi MŠK Žilina a OZ Žilinskí Fanatici o záruke nepoužívania pyrotechniky na futbalových v zápasoch v areáloch štadiónov. Od jej platnosti nebola zmluva nijakým spôsobom porušená a všetky zápasy prebehli bez problémov. Aj napriek ústnej apelácií sa p. Filip subjektívne rozhodol sektor uzavrieť, bez akéhokoľvek odôvodnenia odignoroval všetky výzvy a konal tak jednoznačne neprofesionálne.

Konanie p. Filipa považujeme v svetle týchto skutočností za nebezpečný precedens voči fanúšikom, ktorého náznaky by mali byť potlačené a v demokratickej spoločnosti neakceptovateľné. Takisto ho pokladáme za predpojaté a podvodné, nakoľko sme neboli na tribúnu vpustení s riadne zakúpenými a platnými vstupenkami bez udania dôvodu.

Toto potvrdzuje aj fakt, že nám boli vrátené peniaze za všetky vopred zakúpené lístky, na čo by sme v prípade porušovania platných noriem nemali nárok. Sme presvedčení, že p. Filip svojim neprofesionálnym a tendenčným verdiktom hrubým spôsobom prekročil svoje kompetencie. Ak sa cítil byť on alebo členovia bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v ohrození života či vážnej ujmy na zdraví protiprávnym správaním fanúšikov MŠK, mal možnosť obrátiť sa priamo na príslušníkov polície, prípadne nevpustiť konkrétnu osobu podľa čl. 49 Súťažného poriadku futbalu. Domnievame sa, že p. Filip vyhodnotil za osoby, “o ktorých možno dôvodne predpokladať, že prichádzajú s úmyslom spôsobiť výtržnosť “, aj fanúšikov, ktorí v čase údajného incidentu, ktorý bol dôvodom nevpustenia (opakujeme, že polícia nezaznamenala žiadny incident a pyrotechnika bola použitá neznámou osobou mimo areálu futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov), neboli dokázateľne prítomní na danom mieste.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame Váš klub, 1. FC Tatran Prešov, o objektívne prešetrenie celej udalosti, zaujatie oficiálneho stanoviska a vyvodenie patričných dôsledkov. Individuálnym konaním p. Filipa boli poškodení nielen fanúšikovia MŠK Žilina, klub MŠK Žilina a jeho hráči, ale aj dobré meno klubu 1. FC Tatran Prešov a preto požadujeme vyvodenie personálnej zodpovednosti voči p. Filipovi. Takisto žiadame oficiálne ospravedlnenie z Vašej strany, kompenzáciu fanúšikov (náhrada nákladov na cestovné) ako aj finančné odškodnenie, keďže boli pre nich dôsledky rozhodnutia p. Filipa zahanbujúce a urážajúce.

Dovoľujeme si Vás oboznámiť, že tento dokument bude zaslaný Disciplinárnej Komisii Slovenského futbalového zväzu, ako aj predsedovi Slovenského futbalového zväzu p. Jánovi Kováčikovi.

Týmto verejným listom zároveň zaujímame oficiálne stanovisko OZ Žilinskí Fanatici k celej udalosti. Úprimne nás mrzí, že celá situácia vznikla a vrhá tak zlé svetlo na Váš klub ako celok.

OZ Žilinskí Fanatici

 

 

 
Diskusia
Pre prídávanie príspevkov musíte byť prihlásený. V prípade že účet nemáte vytvorený, založiť si ho môžete tu.